doorzoek de site
 

Kennisbank


Gekraagde Roodstaart

Eén van de kenmerkende broedvogels van de Noardlike Fryske Walden is de Gekraagde Roodstaart – Readsturt in het Fries. De Gekraagde Roodstaart broedt in holletjes in bomen en in nestkasten; geregeld broeden ze ook in nissen of andere ruimten in schuren en boerderijen. Ze zijn op boerenerven een regelmatige verschijning. Het is een trekvogel die de winter doorbrengt in de Sahel in Afrika; begin april keert de Roodstaart terug en is in die zin met de Boerenzwaluw de aankondiger van het voorjaar. Veel bewoners van de Fryske Wâlden kennen het Readsturtje goed.

Zoals de Grutto koning is onder de weidevogels, en model staat voor het agrarisch natuurbeheer van het open weidevogellandschap, is de Gekraagde Roodstaart een indicatorsoort voor de kwaliteit van het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Immers, de soort leeft van allerlei insecten die op hun beurt weer afhankelijk zijn van een gevarieerde plantengroei. De Roodstaart broedt in houtwallen, singels en op de boerenerven maar foerageert juist in de randzones van de graslanden.

 

Om kennis en betrokkenheid te stimuleren is ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga gestart met het project Roodstaart landschap, een meerjarig project dat tot doel heeft de betrokkenheid bij natuur en landschap zodanig te versterken dat bij de inrichting en het beheer van het landschap meer rekening wordt gehouden met de biodiversiteit. Onderzoek en onderwijs worden ingezet om gerichte kennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Daarbij wordt het verhaal van de Gekraagde roodstaart – een kleurrijke verschijning in dit landschap en indicator voor de kwaliteit - gebruikt om kennis te vergaren, interesse en betrokkenheid  te wekken en bij inrichting en beheer meer aandacht voor biodiversiteit te vragen.  Roodstaart landschap staat voor een open samenwerking met de omgeving waarbij boeren, scholen, organisaties als A&W, LandschapsbeheerFriesland, IVN, Vogelbescherming Nederland en anderen samen aan de slag gaan

 

bron Altenburg en Wymenga